Zaoszczędź 23% bez kratki
Sprawdź >>
Wysłane na zlecenie MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 45A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168121, o kapitale zakładowym w wysokości 18 500 000,00 PLN (wpłaconym w całości) posługującą się numerem: NIP 526-10-39-021.