Jeżeli masz problem z wyświetlaniem treści maila, użyj tego linka


Jest co pakować!
Do smartfona w prezencie tablet, smartwatch lub watchband za 1,20 zł + VAT
Sprawdź... Biznes zmienia się z Orange
Wysłano na zlecenie: Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie
(02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.