kliknij: Pobierz obrazki aby zobaczyć ofertę dla Ciebie!
kliknij: Pobierz obrazki aby zobaczyć ofertę dla Ciebie!
kliknij: Pobierz obrazki aby zobaczyć ofertę dla Ciebie! kliknij: Pobierz obrazki aby zobaczyć ofertę dla Ciebie!Prezentowana oferta obowiązuje przy zawarciu umowy na czas określony 24 miesięcy w ramach promocji "Oferta z GigaNagrywarką" przy jednoczesnym korzystaniu z e-Faktury. Warunkiem skorzystania z prezentowanej oferty jest zamówienie, co najmniej dodatkowo płatnej Usługi Internetowej z dodatkowo płatną usługą dodatkową Bezpieczny Internet 2 lub dodatkowo płatnej Usługi Telefonicznej z dodatkowo płatną usługą dodatkową Identyfikacja Numeru oraz usługi Telewizja Osobista z dodatkowo płatną usługą dodatkową GigaNagrywarka.
Podana cena dotyczy wyłącznie usługi Telewizja Osobistą z wyłączoną usługą dodatkową GigaNagrywarka i nie uwzględnia opłat za Usługę Internetową oraz Usługę Telefoniczną wraz z usługami dodatkowymi. Usługa GigaNagrywarka dostępna jest wyłącznie dla wybranych programów telewizyjnych spośród posiadanych przez Abonenta. Szczegółowe parametry usługi GigaNagrywarka zawarte są w Zasadach świadczenia usługi GigaNagrywarka dostępnych na netia.pl.
Szczegółowe Warunki Promocji oraz Cenniki zawierające m.in. wysokość i sposób naliczania opłat aktywacyjnych za urządzenia i usługi oraz opłat za dodatkowe usługi dostępne są na netia.pl

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000041649, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374