Nawet do 100 tys. zł Idea Bank
Gotówka dla firm. KREDYT Z DECYZJĄ ONLINE
Sprawdź teraz
Idea Bank Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052,
REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).